Podstawowe cele MKN High Flyers:

  • Zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu Bezzałogowych Obiektów Latających (UAV)
  • Godne reprezentowanie Politechniki Śląskiej w zawodach związanych z tematyką (UAV), 
  • Promowanie Politechniki Śląskiej jako Uczelni rozwijającej nowoczesne technologie, 
  • Integracja środowiska akademickiego o podobnych zainteresowaniach, 
  • Zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu budowy obiektów bezzałogowych, 
  • Promowanie regionu Śląskiego na terenie Polski, 
  • Promowanie Polski na arenie międzynarodowej. 

Statut High Flyers uchwalono dnia 7 marca 2011 r.
Pełna treść statutu uwzględniająca poprawki z dnia 27 października 2011 r.,12 listopada 2014r. oraz 15 marca 2016:

Statut HF

Inne dokumenty:

Karta lotu

Rewers

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny