HF-10 VTOL

HF-10 VTOL to nasza odpowied? na wymogi regulaminowe zawodw Medical Express odbywaj?ce si? w sierpniu tego roku w Queensland w Australii. Celem zawodw UAV Medical Express 2018 jest autonomiczny lot platformy na odleg?o?? oko?o 25km omijaj?c statyczne oraz dynamiczne strefy zakazu lotu (NFZ) imituj?ce innych uczestnikw ruchu lotniczego, wykrycie markera wizyjnego u celu, precyzyjne l?dowanie, podj?cie ?adunku, start i przelot z powrotem do bazy. Finalnie ?cie?ka lotu platformy mo?e wynie?? a? 60km oraz trwa? maksymalnie do 60 min. Konstrukcja VTOL ??czy zalety klasycznego wielowirnikowca oraz sta?op?atu. Autonomiczna, uniwersalna platforma w trybie multirotora jest wstanie wystartowa? i precyzyjnie wyl?dowa? w prawie ka?dym miejscu. Po starcie nast?puje transformacja do trybu samolotu, co skutecznie zwi?ksza zasi?g operacyjny oraz maksymalny czas lotu. Na pok?adzie znajduje si? min. nowoczesny kontroler lotu z trzema niezale?nymi modu?ami IMU, dwa odbiorniki GPS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou), komputer do analizy wizyjnej, g?owica obserwacyjna, radiolink przesy?aj?cy sygna? RC oraz dane o maksymalnym zasi?gu 50km, a tak?e systemy bezpiecze?stwa takie jak spadochron awaryjny czy autorski modu? bezpiecze?stwa typu "geofence". D?ugi czas lotu oraz daleki zasi?g VTOL zawdzi?cza specjalnie dobranemu systemowi nap?dowemu oraz jednostce zasilania.

Konstruktorzy i piloci: Micha? Simon, Zbigniew Gorol
Autopilot: Pixhawk 2.1
Kategoria: UAV
Rozpi?to??: 2,6
Masa: 6500g
Technologia: sklejka, balsa
Przeznaczenie: zawody UAV Medical Express 2018

Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny